Η θεολογική συζήτηση για το Όνομα του Θεού
στην ιστορία και στην εποχή μας


Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΞΙΑΣ
(Архимандрит Нектарий. Краткое разъяснение относительно имяславия.
Archimandrite Nectarios. Onomatodoxy: A Brief Explanation)


Κεντρική σελίδα